สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE
สมัครเรียนออนไลน์

Tel.0 2904 2222

Ext 2237,2230

STUDENTS > ระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการกำหนดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยัมระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าด้วยการจัดสรรทุน และการบริหารกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒
ว่าด้วยการศึกษาระดับการประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒
ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
Contact us

@apdi_kbu

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels