สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE
สมัครเรียนออนไลน์

Tel.0 2904 2222

Ext 2237,2230

> >
เกี่ยวกับสถาบันฯ ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการบิน
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน BACHELOR OF ARTS IN AIRLINE BUSINESS หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN AVIATION INDUSTRY MANAGEMENT
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน MASTER OF ARES PROGRAM IN AVIATION MANAGERMENT ชื่อปริญญา
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (การจัดการการบิน)
ภาษาอังกฤษ MASTER OF ARES PROGRAM IN AVIATION MANAGERMENT
แผนการเรียน
Course No.
Credits
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
องค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
แผน ข (ค้นคว้าอิสระ)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
องค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
 6 หน่วยกิต
ระบบการจัดการศึกษา
๐ แบบชุดวิชา (Block Course)
๐ เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์
๐ มีทั้งแผนวิทยานิพนธ์ (Thesis) และการค้นคว้าอิสระ (IS)
๐ ใช้เวลาเรียน Course work เพียง 1.5 ปี
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
Contact us

@apdi_kbu

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels