สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE
สมัครเรียนออนไลน์

Tel.0 2904 2222

Ext 2237,2230

> >
เกี่ยวกับสถาบันฯ ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN AVIATION INDUSTRY MANAGEMENT ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน MASTER OF ARTS PROGRAM IN AVIATION MANAGEMENT
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน BACHELOR OF ARTS IN AIRLINE BUSINESS ชื่อปริญญา
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน)
ภาษาอังกฤษ BACHELOR OF ARTS (AIRLINE BUSINESS)
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่ตลอดหลักสูตรทั้งหมด 139 หน่วยกิต
Course No.
Credits
กรณีเลือกสหกิจศึกษา หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
พื้นฐานวิชาชีพในธุรกิจการบิน
28 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับด้านการบิน
37 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขาอาชีพ
14 หน่วยกิต
วิชาโท (ภาษาที่ 3)
15 หน่วยกิต
สหกิตศึกษา
9 หน่วยกิต
เสรี
6 หน่วยกิต
กรณีเลือกฝึกงาน หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
พื้นฐานวิชาชีพในธุรกิจการบิน
28 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับด้านการบิน
42 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขาอาชีพ
17 หน่วยกิต
วิชาโท (ภาษาที่ 3)
15 หน่วยกิต
ฝึกงาน
14 หน่วยกิต
เสรี
6 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตรจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 139 หน่วยกิต
อาชีพที่ตรงกับหลักสูตรธุรกิจการบิน  ขอบเขตของอุตสาหกรรมการบินกว้างเกินกว่าการโดยสารและขนส่งทางอากาศ สถาบันฯจึงมีการค้นคว้าและพัฒนา หลักสูตร จากผู้มีประสพการณ์จริงในแต่ละแขนงธุรกิจ จนออกมาเป็นหลักสูตรวิชาเอก ที่ผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน มากถึง 7 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่
๐ การบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service)
๐ การบริการในลานจอดอากาศยาน (Ramp Service)
๐ ครัวการบิน (Catering)
๐ การสำรองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing)
๐ การบริการภาคพื้น (Ground Service)
๐ การขนส่ง (Cargo)
๐ การตลาด (Marketing)
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
Contact us

@apdi_kbu

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels